The lessons I learned from the dark days at Alibaba are that you've got to make your team have value, innovation, and vision. Also, if you don't give up, you still have a chance. And, when you are small, you have to be very focused and rely on your brain, not your strength.

Bài học mà tôi học được từ những ngày khó khăn nhất tại Alibaba là đội ngũ của bạn phải có chung giá trị, sự cách tân và chung tầm nhìn. Nếu như bạn không bỏ cuộc, bạn luôn có cơ hội. và Khi doanh nghiệp của bạn còn nhỏ, bạn phải thật sự tập trung, dựa vào sự linh hoạt chứ đừng trông cậy vào sức mạnh.
Những câu nói kinh điển của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.
Không bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay thật khó khăn, ngày mai sẽ tồi tệ hơn, nhưng ngày mốt sẽ là nắng.

A real businessman or entrepreneur has no enemies. Once he understands this, the sky’s the limit. If you view everyone as your enemies then everyone around you will be enemies.
Một doanh nhân hoặc doanh nhân thực sự không có kẻ thù. Một khi anh ta hiểu điều này, bầu trời cũng sẽ trong tầm tay. Nếu bạn xem mọi người là kẻ thù của mình thì mọi người xung quanh bạn sẽ là kẻ thù.

If you have different mindset, you will have a different outcome.
Nếu bạn có suy nghĩ khác, bạn sẽ có một kết quả khác.

Don’t hire the most qualified, hire the craziest.
Đừng thuê những người có trình độ nhất, thuê những kẻ điên rồ nhất.

Customer first, employees second, and investor third...I don’t care about revenues.
Khách hàng đầu tiên, nhân viên thứ hai và nhà đầu tư thứ ba ... Tôi không quan tâm đến doanh thu.
Success and profitability are outcome of focusing on customers and employees, not objectives.
Thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải mục tiêu.

Your attitude is more important than your capabilities. Similarly, your decision is more important than your capabilities.
Thái độ của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn. Tương tự, quyết định của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn.

Only fools use their mouth to speak. A smart man uses his brain, and a wise man uses his heart.
Chỉ những kẻ ngốc mới dùng miệng để nói. Một người đàn ông thông minh sử dụng bộ não của mình, và một người đàn ông khôn ngoan sử dụng trái tim của mình.
Never ever compete on prices, instead compete on services and innovation.
Không bao giờ cạnh tranh về giá, thay vào đó cạnh tranh về dịch vụ và đổi mới.
I do not want to be liked. I want to be respected.
Tôi không muốn được thích. Tôi muốn được tôn trọng.

The very important thing you should have is patience.

Điều rất quan trọng bạn nên có là sự kiên nhẫn.

You should learn from your competitor but never copy. Copy and you die.
Bạn nên học hỏi từ đối thủ cạnh tranh của bạn nhưng không bao giờ sao chép. Sao chép và bạn chết.

We are never in lack of money. We lack people with dreams, who can die for those dreams.
Chúng tôi không bao giờ thiếu tiền. Chúng ta thiếu những người có ước mơ, những người có thể chết vì những giấc mơ đó.

Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen.
Một lần trong đời, hãy thử một cái gì đó. Làm việc chăm chỉ ở một cái gì đó. Cố gắng thay đổi. Không có gì xấu có thể xảy ra.

If there are nine rabbits on the ground, if you want to catch one, just focus on one.
Nếu có chín con thỏ trên mặt đất, nếu bạn muốn bắt một con, chỉ cần tập trung vào một con.

A leader should be visionary and have more foresight than an employee.
Một nhà lãnh đạo nên có tầm nhìn xa và có tầm nhìn xa hơn một nhân viên.

Forget about your competitors, just focus on your customers.
Hãy quên đi đối thủ của bạn, chỉ tập trung vào khách hàng của bạn.

If you don’t give up, you still have a chance.
Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội.

If you don’t do it, nothing’s possible.
Nếu bạn không làm điều đó, thì không có gì có thể.

When people think too highly of you, you have the responsibility to calm down and be yourself.
Khi mọi người nghĩ quá cao về bạn, bạn có trách nhiệm bình tĩnh và là chính mình.

If we are a good team and know what we want to do, one of us can defeat ten of them.
Nếu chúng tôi là một đội tốt và biết những gì chúng tôi muốn làm, một trong số chúng tôi có thể đánh bại mười người trong số họ.

Adopt and change before any major trends or changes.
Thông qua và thay đổi trước bất kỳ xu hướng hoặc thay đổi lớn.

Try to find the right people, not the best people.
Cố gắng tìm đúng người, không phải người giỏi nhất.

If you want to win in the 21st century, yo have to empower others, making sure other people are better than you are. Then you will be successful.
Nếu bạn muốn giành chiến thắng trong thế kỷ 21, bạn phải trao quyền cho người khác, đảm bảo người khác giỏi hơn bạn. Rồi bạn sẽ thành công.

Today is cruel. Tomorrow is crueler and the day after tomorrow is beautiful.
Hôm nay thật tàn nhẫn. Ngày mai là tàn khốc và ngày sau là đẹp.

The opportunities that everyone cannot see are the real opportunities.
Những cơ hội mà mọi người không thể nhìn thấy là những cơ hội thực sự.

On the path to success, you will notice that the successful ones are not whiners, nor do they complain often.
Trên con đường dẫn đến thành công, bạn sẽ nhận thấy rằng những người thành công không phải là người hay than vãn, họ cũng không thường xuyên phàn nàn.

30% of all people will never believe you. Do not allow your colleagues and employees to work for you. Instead, let them work for a common goal.
30% tất cả mọi người sẽ không bao giờ tin bạn. Không cho phép đồng nghiệp và nhân viên của bạn làm việc cho bạn. Thay vào đó, hãy để họ làm việc cho một mục tiêu chung.Nhà tài trợ bài viết: